គំរូ​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ប្រវត្ដិរូបសង្ខេប គោត្តនាម-​នាម       :                   ភេទ              សញ្ជាតិ ខែ្មរ ជនជាតិ ខែ្មរ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត     :                     ទីកន្លែងកំណើត       : ឃុំ ………………. ឃុំ …………….. ស្រុក……….. ខេត្ត……………. អាស័យ​ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន  : ឃុំ ………………. ឃុំ …………….. ស្រុក……….. ខេត្ត……………. កំពស់                   : ………..ម ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង    :                                            កំរិតវប្បធម៌ ២០០៨-២០១១      : ……………………………… បទពិសោធន៍​ការងារ ២០០៧-២០០៨     : ………………………………………………….. ប្រវត្តិគ្រួសារ ស្ថានភាពគ្រួសារ     : នៅលីវ ឪពុកឈ្មោះ            : ………………..  Continue reading “គំរូ​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប”