វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធ្វើ​ពុម្ព​អំពី​សម្លៀក​បំពាក់​

ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ១. ឈ្មោះ​​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់​រំ​/អ្នក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ​សមាគមរោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​​ (GMAC) ២. វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ការ​ធ្វើ​ពុម្ព​អំពី​សម្លៀក​បំពាក់​ ‑ មួយ​ឯកតា​ (ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន)​ ៣. គោល​បំណង​នៃ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ · គិត​អំពី​ការ​ធ្វើ​ពុម្ព និង​សិក្សា​អំពី​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​ការ​ធ្វើ​សម្លៀក​បំពាក់​ ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិត​ផល​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្ទាល់​​របស់​អ្នក​​កាន់​តែ​ទទួល​​បាន​​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ​ព្រម​ជា​មួយ​នឹង​ផលិត​ផល​ដទៃ​ៗ​ទៀត​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​អ្នក​ ​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​តែ​​បង្កើត​​ផលិត​ផល​ប្រសើរ​ឡើង​។ ៤. លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ ​សញ្ញាប័ត្រ​ទុតិយភូមិ ឬ​ខ្ពស់​ជាង​នេះ​ ៥. សិក្ខាកាម​គោល​ដៅ​ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ អ្នក​ធ្វើ​ពុម្ព អ្នក​ដែល​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ពុម្ព​ ៦. មាតិការ​នៃ​វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ ៤)‑ ផ្នែកទីបួន ‑ សម្លៀក​បំពាក់​ (មួយ​ឯក​តា)​ – គូរម៉ូដ​សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ឯក​តា​ – ការ​ធ្វើ​ពុម្ព​សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ឯក​តា – ការ​កាត់​ និង​ដេរ​​នៃ​សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ឯក​តា ៧. រយៈ​ពេល​ · ៦០​ ម៉ោង (ចន្ទ ‑ សុក្រ ២:00 រសៀល ‑ ៥:00​ល្ងាច​) ៨.Continue reading “វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធ្វើ​ពុម្ព​អំពី​សម្លៀក​បំពាក់​”