គេហទំព័រសំខាន់របស់កម្ពុជា

1>   វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា               http://www.eicambodia.org/ 2>   ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា           http://www.worldbank.org.kh/ 3>   គណកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា     http://www.ccc-cambodia.org/ 4>   ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា              http://www.cdc-crdb.gov.kh/ 5>   សាលាបណ្តុះបណ្តាលគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញ http://www.cam-ed.com/research.html 6>   ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី                      http://www.pressocm.gov.kh/ 7>   ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ឋ និងហិរញ្ញវត្ថុ                  http://www.mef.gov.kh/ 8>   ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម                         http://www.moc.gov.kh/ 9>   វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ                         http://www.nis.gov.kh/ 10>                 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ              http://www.nac-mef.org/ ១១.វេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា     http://www.ngoforum.org.kh/ ១២.មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ                  http://www.imf.org/external/index.htm ១៣.កាំកុងត្រូល          Continue reading “គេហទំព័រសំខាន់របស់កម្ពុជា”

ហ្គូកហ្គល​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន

ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ក្នុង​វេបសាយ​មួ​យ​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដោយ​ចៃ​ដន្យ ហើយ​ក៏​បាន​ជួប​នូវ​គេហទំព័រ​ផ្ទាល់​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់និស្សិ​ត​ពេទ្យ​៖ សូម​ចុច​ដំណភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម៖ ហ្គូក​ហ្គល​សារពាង្គ​កាយ វេប​សាយ​នេះ បង្ហាញ​ពី​រូប​រាង​កាយ​ទាំងមូល ជា​លក្ខណៈ​ 3D ហើយ​អាច​មើល​រូប​រាង និង​បង្វិល​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ទៀត​ផង! វា​មាន​ឈ្មោះថា Google Body មាន​លក្ខណៈ​ជា Lab! សម្រាប់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គឺ​ល្អ​បំផុត។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​ក៏​យ​ក​មក​ចែក​ចាយ… អត្ត​បទ​បន្ថែម៖ With Google Body take a tour of human anatomy (raniaphyzio.wordpress.com)