ប័ណ្ណឥណពន្ធ Vs. ប័ណ្ណឥណទាន និង កាស​ & ក្រដាស​ប្រាក់

ផ្នែក​ទី ២ ឧបករណ៍​ទូ​ទាត់ ១. មូល​ប្បទាន​ប័ត្រ (Cheque, Check) ២. ផល​ប័ត្រ​ពាណិជ្ជ​កម្ម (Commercial paper) ៣. ការ​ផ្ទេរ (Transfer) ៤. ប័ណ្ណឥណពន្ធ និង ប័ណ្ណឥណទាន (Debit Card & Credit Card) ៥. កាស​ និង​ ក្រដាស​ប្រាក់ (Coins & Bank notes) ———————————– ៤. ប័ណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ និង​ប័ណ្ណ​ឥណ​ទាន (Debit Card & Credit Card) •ប័ណ្ណ​ឥណ​ពន្ធ (Debit Card or Bank Card)៖ ត្រូវ​បាន​ចេញ​ដោយ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ធនាគារ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​ប័ណ្ណ​ដែល​ត្រូវ​ដាក់​ជាមុន និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យធ្វើការ​ទូ​ទាត់​តាមរយៈ​ប័ណ្ណ​នោះ​ នូវ​រាល់​ការ​ចំណាយ​របស់​ខ្លួន ឬ ដក​សាច់​ប្រាក់​ពី​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ដក​ប្រាក់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ (ATM: Automated Teller Machine) របស់​ធនាគារ។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មិន​សូវ​ទូ​លំទូលាយ​ទេ។ ធនាគារ​ខ្លះ​បាន​ចេញ​ប័ណ្ណ​ប្រភេទ​នេះ​ ដោយ​គួប​ផ្សំ​នឹង​គណនី​សំចៃ។ •ប័ណ្ណ​ឥណ​ទាន (CreditContinue reading “ប័ណ្ណឥណពន្ធ Vs. ប័ណ្ណឥណទាន និង កាស​ & ក្រដាស​ប្រាក់”

ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

  Anti-Money Laundering and Combating Financing Terrorism មាតិកា       I.        ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់     II.        ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម    III.        អង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ I. ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ របៀបវារៈ FATF, APG, EGMONT តើការសំអាតប្រាក់ជាអ្វី? ដំណើរការនៃការសំអាតប្រាក់ វិធីសាស្ត្រនៃការសំអាតប្រាក់ ភាពខុសគ្នារវាងការសំអាតប្រាក់ និង ការក្លែងបន្លំ ១. FAFT, APG, EGMONT ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (FATF = Finance Action Task Forces) ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ G7 នៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៨៩ ផ្តល់ជាសារណែនាំស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវកម្មទូទាំងពិភពលោក បង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដូចជាអនុសាសន៍ ៤០ + ៩ វាយតំលៃអញមញ្ញ (Mutual Assessment)Continue reading “ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម”