ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច

 ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកន្លែងជួបគ្នារវាងអ្នកលក់ និង អ្នកទិញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ឥណទាន  ទិញ-លក់ឥណទាន (Credits )និង ធនប័ត្រ ឬមូលប័ត្រ (Securities) ដូចជា Stocks, Bonds  ការអវត្តមានទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើឱ្យបាត់បង់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គម…. I-លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ (The Nature of Financial Markets)  ជាយន្តការបញ្ជូន-ផ្ទេររវាងអ្នកសន្សំ ឬ អ្នកឱ្យខ្ចី និង អ្នកខ្ចី ឬ អ្នកចំណាយ  ប្រមូលផ្តុំប្រាក់សន្សំហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកខ្ចី ដែលត្រូវការទុនវិនិយោគលើសពីទុនដែលខ្លួនមាន  ជាមធ្យោបាយបញ្ជូនប្រាក់ពីផ្នែកដែលនៅសេសសល់ទុនដោយការសន្សំ ទៅផ្នែកដែលខ្វះទុន  មានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាង (អ្នកឱ្យខ្ចី និង អ្នកខ្ចី) ១-លំនាំដើមចំពោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ (An introduction to financial market) ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយប្រយោល (Indirect Financing) ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយផ្ទាល់Continue reading “ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច”

Add-on រចនា​នុ​ក្រម​ខ្មែរសម្រាប់ Chrome

ខ្ញុំ​ទន្ទឹង​ចាំ​យូរ​មក​ហើយ ដែលកាល​មុន​មាន​សម្រាប់​កញ្ច្រោង​ភ្លើង​មុន​គេ ពេ​លនេះ​មក​ដល់​ក្រុម​ (Chrome) ម្តងហើយ! ហិហិ! ចាំអីទៀត! មើល​របៀប​ប្រើ​តាម​វីដេអូយូ​ធ្យូប៖ http://www.youtube.com/watch?v=UBUbSVhnJI4   អត្តបទផ្សេងៗ៖ New Chrome Logo (mt-soft.com.ar) ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ កុំព្យូទ័រ ពេញ និយម ក្នុង ស្រុក ខ្មែរ មាន អី ខ្លះ? (learn4khmer.wordpress.com) ប្រើប្រាស់ កញ្ចប់ ភាសា ខ្មែរ សម្រាប់ កម្មវិធី Skype (learn4khmer.wordpress.com) បទ ពិសោធន៍ ខ្ញុំ ពេល ប្រើ ប្រាស់ Facebook ដើម្បី ស្វែង រក មិត្ត ភក្តិ (learn4khmer.wordpress.com) អន់ ចិត្ត ជា មួយ WordPress ណាស់! ព្រោះ ឈ្មោះContinue reading “Add-on រចនា​នុ​ក្រម​ខ្មែរសម្រាប់ Chrome”