គម្រោងស្រាវជ្រាវស្ដីពីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យនៅកម្ពុជា (CLTS)

CTLS = Community Total Lead Sanitation ឬ សហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យ

គម្រោងនេះជាការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពទំនើប ដែលហៅថា HCD (Human-Centered Design) ឬ ការស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើតម្រូវការមនុស្ស។ ការសិក្សាស្ដីពីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យនៅកម្ពុជានេះ បានចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅនាចុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ ទីតាំងនៃការសិក្សាគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន ១៥ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងកំពង់ស្ពឺ។

គោលបំណងនៃការសិក្សានេះ គឺដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យ និងឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី សហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យ (CLTS) ដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ ២០១២ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រអនុវត្តកម្មវិធីបំផុសបំផុលអនាម័យរបស់អង្គការដៃគូ ការតាមដាននិងជំរុញប្រជាជនឲ្យធ្វើបង្គន់ និងអនុវត្តអនាម័យឲ្យបានល្អ​ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងស្រុកឃុំភូមិក្នុងខេត្តទាំងពីរដែលយើងបានជ្រើសរើសធ្វើជាសំណាកក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយពេលអនុវត្តកម្មវិធីនេះផងដែរ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.