មិនមែនកំហុស

ហេតុអ្វីបានជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ អ្នករាប់ថាជាកំហុស

តែអ្វីដែលអ្នកធ្វើខុស បែរជារឿងធម្មតាសាមញ្ញក្នុងកែវភ្នែកអ្នក

ហេតុអ្វីខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានកំហុសដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបាន

តែកំហុសរបស់អ្នកបែរជាមានទំងន់ស្រាល ហើយខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សដែល “ចាំតែចាប់កំហុស” របស់អ្នក

ហេតុអ្វីបានជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាកំហុស ហើយកំហុសរបស់អ្នក “មិនមែនជាកំហុស” ទៅវិញ?

ឬមួយខ្ញុំខុសមែន? ឬមួយបងខុសមែន? ឬយើងខុសទាំងពីរ?

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: