យើង​ស្រលាញ់​សម្តេចតា

យើង​ជា​កូន​ខ្មែរ សូម​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ

ដល់​អង្គ​សម្តេច រំលែក​ទុក្ខ​ទាំង​អស់​គ្នា

លោក​តែង​ការ​ពារ​ទឹក​ដី គ្រប់​ពេល​គ្រប់​គ្រា

មិន​ដែល​រុញ​រា ឲ្យ​តែ​កូន​ខ្មែរ​បាន​សុខ

ថ្ងៃទី ១៥ ម៉ោងមួយ ម្ភៃនាទី គឺជាវេលា​ កូន​ខ្មែរ​សោក​ស្តាយ​បំផុត

គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​ទ្រង់​លោកចូល​ទី​វង្គត

មិន​ដឹង​ថ្ងៃ​ណា​បាន​ជួប​មុខ​លោក​ទៀត​ទេ

កូន​ខ្មែរ​នៅ​តែ​ចាំ​លោក​គ្រប់​គ្រា កូន​ខ្មែរ​នៅ​តែ​ចាំ​លោក​គ្រប់​គ្រា…. មិន​ភ្លេច​ទេ…

You are my Hero! You are my King of Cambodia! ពួក​យើង​តែង​តែ​នឹក​ឃើញ​លោក

You are my King! You are my King of Cambodia! នឹកគ្រប់​នាទី​មិន​ភ្លេច​ឡើយ

We Love Our King! We Love Our King!

នឹក​គ្រប់​នាទី នឹក​ឃើញ​លោក!

We Love Our King…

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “យើង​ស្រលាញ់​សម្តេចតា

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: