ស្នាដៃកូនក្មែរ

នេះជា​ស្នាដៃ​របស់​ប្អូន​ប្រុស​ខ្ញុំ ក្នុង​ពិភព​ការងារ​ផ្នែក​ឌីសាញ សូម​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ស្នាដៃ​របស់​កូនខ្មែរ របស់​យុវជន​ខ្មែរ និង​ ផលិត​ផល​ខ្មែរ។ យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ស្វា​គមន៍​សម្រាប់​មតិ​កែលម្អ និង​ស្ថាបនា​ពី​អ្នក​ភូមិ​គ្រប់​ៗគ្នា!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “ស្នាដៃកូនក្មែរ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: