សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសុខភាព

 

ការអប់រំសុខភាព គឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដំបូងបំផុតនៃភាពជោគជ័យរបស់កម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈ។ វាអាចជួយឲ្យសិស្សម្នាក់ៗអាចអភិវឌ្ឍសុខភាពរាងកាយរបស់គេឲ្យបានល្អ មានអារម្មណ៍ឆាប់ដឹង និង អកប្បកិរិយាល្អប្រសើរតាំងពីក្មេង។ សារៈសំខាន់នៃការអប់រំសុខភាពមាន៖

  • ការអប់រំសុខភាពអាចជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ រដ្ឋ និងប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខភាពល្អ។
  • ការអប់រំផ្នែកសុខភាពធ្វើឲ្យគុណភាពនៃជីវិតមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានភាពប្រសើរ
  • ការអប់រំសុខភាពកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុ
  • ដោយការផ្តោតលើការបង្ការ ការអប់រំសុខភាពអាចកាត់បន្ថយនូវប្រាក់កាស (ទាំងប្រាក់ ទាំងមនុស្ស) មនុស្សម្នាក់ៗ និយោជក ក្រុមគ្រួសារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ សហគមន៍ រដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ ក្នុងចំណាយទៅលើការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្រ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: