ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីផ្តើម និងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

១. សេចក្តីផ្តើមនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ក. និយមន័យ

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ឬជាមួយអង្គារអន្តរជាតិ ឬជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗ ឬជាមួយសាជីវកម្មអន្តរជាតិ ឬក៏សំដៅលើសកម្មភាពទាក់ទងគ្នារវាងតួអង្គទាំងនេះ ដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិ។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ មានកម្មវត្ថុចម្បងមួយ គឺផ្តោតការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវទៅលើនយោបាយអន្តរជាតិ និងព្រិត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលវិវត្តន៍នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ។

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសង្គមវិទ្យា ចិត្តវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ទស្សនៈវិជ្ជា និង វិទ្យា សាស្ត្រ ដទៃ ទៀត ។

ខ. សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ផ្តល់ឲ្យយើងនូវពុទ្ធិដូចខាងក្រោម៖

 • ដឹងអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយ នឹងរដ្ឋមួយទៀត
 • ដឹងអំពីនយោបាយការបរទេស និងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋនីមួយៗ
 • ដឹងអំពីតថភាព និងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ
 • ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះអន្តរជាតិ

គ. កត្តា ៧ យ៉ាងដែលជម្រុញឲ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកើតឡើង

 • កត្តាភូមិសាស្ត្រ
 • កត្តាប្រជាជន និងសាសនា
 • កត្តាសេដ្ឋកិច្ច
 • កត្តាបច្ចេកទេស
 • កត្តាមនោគមន៍វិជ្ជា និងនយោបាយ
 • កត្តាការសម្របសម្រួល និងឥទ្ធិពល
 • កត្តាច្បាប់

វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ មកពីពាក្យថា វិទ្យាសាស្ត្រ + នយោបាយ

វិទ្យាសាស្ត្រ = ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអ្វីមួយ។

នយោបាយ = ឬសគល់នៃពាក្យថា “នយោបាយ” គឺចេញមកពីភាសាក្រិចថា “Politika” ដែលមានន័យថាកិច្ចការទំនាក់ទំនងការងារក្នុងសង្គម។

ដូចនេះមានអ្នកទស្សនវិទូជាច្រើនបានឲ្យនិយមន័យ “វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ” ថាគឺជា៖

ន័យទី១៖ ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើដំណើរការ គោលការណ៍ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលមួយ ឬ ស្ថាប័ននយោបាយមួយ។

ន័យទី២៖ តាមលោក Vladilen Semonovich Serbin បានឲ្យនិយមន័យថា វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ គឺជាវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីកិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននយោបាយ អង្គការនយោបាយ ដែលក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋាភិបាល គណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមនានា ពិសេសគឺសិក្សាទៅលើមុខងារ និងដំណើរការវិវត្តន៍របស់វា។ អាចនិយាយបានថា គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលសិក្សាអំពីជីវិតនយោបាយសង្គម ចំពោះគ្រប់បាតុភូតនយោបាយទាំងអស់ដែលកើតមានឡើង។

អំណាច

ន័យទី១៖ គឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដទៃ។

ន័យទី២៖ គឺការអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ ដែលគេមិនចង់ធ្វើ។

ន័យទី៣៖ លោក Ian Robertson និយាយថាអំណាចគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព នៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

ន័យទី៤៖ លោក N.J. Demerath III និងលោក Gerald Marwell គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីទៅបីជាមានឧបសគ្គ និងការរារាំងក៏ដោយ។

អំណាចមានដូចជា កម្លាំង ការបញ្ជុះបញ្ចូល រង្វាន់ ឬលុយ ព័ត៌មាន រូបសម្ផស្ស សមត្ថភាព និងអាវុធជាដើម។

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដោយលោកមូល វិចិត្រ

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

 1. Pingback: 80reansot

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: