ការ​ថែរក្សា​សត្វ


ជាញឹកញាប់​ណាស់​ ដែល​សត្វអាច​ផ្ទុក​មេរោគ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​បាន​បង្ហាញ​អាការៈ​ជម្ងឺ​ឡើង​មក​ទេ។ វិធី​ចម្បង​ដែល​មេរោគ​អាច​ចម្លង​ចូល​មក​គឺ​ តាមរយៈ​ការ​បរិភោគ​មិន​ផ្ទាល់​ នូវ​លាមក​របស់​សត្វ​ទាំង​នេះ ដូច​ជាតាម​រយៈ​ការ​ចាប់​កាន់​ចំនីអហារ​ និង ទឹក ដោយ​ប្រើ​ដៃ​កខ្វក់ ឬ តាម​មាត់។​

សក់ និង ទឹក​មាត់​របស់​សត្វ​អាច​បង្ក​រជា​មេរោគហើយ​សាយ​ភាយ​ទៅ ក្នុង​ខ្យល់។ ដូច្នេះការ​រក្សា​ទុក​សត្វ​នៅ​កន្លែង​មួយ​ឆ្ងាយ​ពី​បរិស្ថាន​ផ្ទះ​ជាការ​សំខាន់ណាស់ ជាពិសេស​នៅ​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ផ្ទះ​បាយ។ ត្រូវរៀប​ចំទុក​ដាក់​លាមក​សត្វ​ឲ្យ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពីផ្ទះ​ កប់​លាមក​សត្វ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​ក្នុងរណ្តៅ​ក្រោម​ដី។ ការ​ធ្វើ​បែបនេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​មានសុខភាព​ល្អ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ពារ​ពី​ការ​ឆ្លង​រោគ​ផ្សេង​ៗ​ផង​ដែរ។ ត្រូវ​លាង​ដៃ​ជា​និច្ច​ក្រោយ​ពី​ចាប់​កាន់​សត្វ​ទាំងអស់។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: