សេចក្តី​ស្រឡាញ់

មនុស្ស​គ្រប់​រូប​តែង​ចង់​ឲ្យ​គេ​ស្រឡាញ់​ខ្លួន។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ពិត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវជា​គំរូ​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ ដែ​លយើង​អាច​យក​តម្រាប់​តាម។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: