កំហុស

មានរឿងអាក្រក់ជាច្រើនបានកើតឡើងមកលើខ្ញុំ! ខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាទេ គឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនឯង! ខ្ញុំខុស! តែខ្ញុំមិនខ្លាចទេ! រឿងអាក្រក់កើតឡើងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះ ខ្ញុំត្រូវតែស៊ូដើរទៅមុខជានិច្ច ដើម្បីខ្លួនឯង! ឲ្យតែខ្ញុំកែប្រែ គឺមិនយឺតពេលទេ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: