ការ​រក្សាតម្លៃ​របស់​ខ្លួន

ចូរ​រៀន​មើល​ខ្លួនឯង ឲ្យ​ដូច​ព្រះជា​ម្ចាស់​ទត​មក​អ្នក និង​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​បង្កើត​យើង​មក​ជា​តំណាង​របស់​ព្រះអង្គ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: