គំរូ​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ប្រវត្ដិរូបសង្ខេប

គោត្តនាម-​នាម       :                   ភេទ              សញ្ជាតិ ខែ្មរ ជនជាតិ ខែ្មរ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត     :                    

ទីកន្លែងកំណើត       : ឃុំ ………………. ឃុំ …………….. ស្រុក……….. ខេត្ត…………….

អាស័យ​ដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន  : ឃុំ ………………. ឃុំ …………….. ស្រុក……….. ខេត្ត…………….

កំពស់                   : ………..ម

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង    :                                           

កំរិតវប្បធម៌

២០០៨-២០១១      : ………………………………

បទពិសោធន៍​ការងារ

២០០៧-២០០៨     : …………………………………………………..

ប្រវត្តិគ្រួសារ

ស្ថានភាពគ្រួសារ     : នៅលីវ

ឪពុកឈ្មោះ            : ………………..     មុខរបរ ………

ម្តាយឈ្មោះ            : …………………  មុខរបរ …………

ខ្ញុំបាទ សូមធានាអះអាងថា ​ប្រវត្តិរូបសង្ខេបខាងលីនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែន បើសិនមាន

ចំណុចណាមួយដែលខុសពីការពិត ខ្ញុំបាទសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ។

ធ្វើនៅ.ថ្ងៃទី…………ខែ……………ឆ្នាំ២០១១

                                    ហត្ថលេខាសាម៉ីខ្លួន

គំរូ CV ជាភាសាអង់គ្លេស

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: