តើខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរដែរឬទេ?

ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរណាស់!

ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យសិស្សខ្ញុំដឹងថា គេអាចធ្វើអ្វីជាច្រើនដើម្បីស្រុកខ្មែរ ដីកំណើតនៃតំណក់ឈាមរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្នា

គេអាចធ្វើបាន ដោយគ្រាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ

ខ្ញុំកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង!

ខ្ញុំកំពុងចែកចាយគំនិតនេះដល់មិត្តខ្ញុំ និងសិស្សខ្ញុំ!

ចុះអ្នកវិញ?

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “

  1. ព្រោះកំពុងរវល់ តែបន្តិចទៀតទំនេរវិញហើយ!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: