មេរៀន​ដែល​នឹង​ដាក់​ជូន​ឆាប់​ៗនេះ!

មាតិ​កាមេរៀន​៖

ការ​រៀប​ចំ​សភា​ផាត់​ទាត់​មូល​ប្ប​ទាន​ប័ត្រនៅ​កម្ពុជា

ផ្នែក​ទី ១៖ ប្រតិបត្តិ​ការ​សំខាន់​ៗដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បទ​ពិសោធន៍​នៃ​កា​រទូទាត់​

 1. ការ​គ្រប់​គ្រង​គណនី​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល
 2. ការ​គ្រប់​គ្រង​គណនី​គ្រឹះ​ស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
 3. ការ​បង់​ពន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុ​ជា
 4. ការ​បង់​ពន្ធ​គយ និង​រដ្ឋាករ
 5. ការ​បង់​ចំនូល​កូតា​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​
 6. ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​រតនា​គារ​ជាតិ
 7. ការ​ដេញ​ថ្លៃ​ប័ណ្ណ​រតនា​គារ

 

ផ្នែក​ទី ២៖ ឧបករណ៍​ទូទាត់

 1. មូល​ប្បទាន​ប័ត្រ (Cheque, Check)
 2. ផល​ប័ត្រ​ពាណិជ្ជ​កម្ម (Commercial paper)
 3. ការ​ផ្ទេរ (Transfer)
 4. ប័ណ្ណឥណពន្ធ និង ប័ណ្ណឥណទាន (Debit Card & Credit Card)
 5. កាស​ និង​ ក្រដាស​ប្រាក់ (Coins & Bank notes)

 

ផ្នែក​ទី ៣៖ ទិដ្ឋភាព​រួម​នៃ​សភា​ផាត់​ទាត់​កម្ពុ​ជា

ផ្នែក​ទី ៤៖ កិច្ច​ដំណើរ​ការ​សភា​ផាត់​ទាត់

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: