ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 

Anti-Money Laundering

and

Combating Financing Terrorism

មាតិកា

      I.        ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់

    II.        ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

   III.        អង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

I. ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់

របៀបវារៈ

 1. FATF, APG, EGMONT
 2. តើការសំអាតប្រាក់ជាអ្វី?
 3. ដំណើរការនៃការសំអាតប្រាក់
 4. វិធីសាស្ត្រនៃការសំអាតប្រាក់
 5. ភាពខុសគ្នារវាងការសំអាតប្រាក់ និង ការក្លែងបន្លំ

១. FAFT, APG, EGMONT

ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (FATF = Finance Action Task Forces)

 • ត្រូវបានបង្កើតទ្បើងដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ G7 នៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៨៩
 • ផ្តល់ជាសារណែនាំស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវកម្មទូទាំងពិភពលោក
 • បង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដូចជាអនុសាសន៍ ៤០ + ៩
 • វាយតំលៃអញមញ្ញ (Mutual Assessment) រួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យប្រទេសដែលមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
 • គ្រប់ដណ្តប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់/ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេស មិនមែនត្រឹមតែអង្គការស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានសមាជិកចំនួន ៣១ ប្រទេស និង អង្គការថ្នាក់តំបន់ចំនួន ០២

១. FAFT, APG

ជីវប្រវត្តរបស់ FATF

 • បង្កើតទ្បើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ដោយ G7
 • កំណើននៃបញ្ហាសំអាតប្រាក់ ឧទាហរណ៍ ៖ ចំនួន ២០០ កោដិដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក- បង្កើតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដូចជាអនុសាសន៍ ៤០ + ៩
 • ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មចាប់ពីខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០១

ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APG) នៃក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (FATF)

 • ជាអង្គការថ្នាក់តំបន់តាមបែប FATF (FATF-Style Body)មានទំរង់ និងមុខងារប្រហាក់ប្រហែលនឹង FATF
 • ប៉ុន្តែអង្គការថ្នាក់តំបន់តាមបែប APG មិនមែនជាផ្នែកផ្លូវការមួយរបស់ FATF
 • AGP ផ្តោតទៅលើប្រទេសទាំងទ្បាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
 • បង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ទីក្រុង បាងកក ប្រទេសថៃ

២. អ្វីទៅជាការសំអាតប្រាក់?

 • ការសំអាតប្រាក់ គឺជាការក្លែងប្រភពដើមនៃលុយមិនស្របច្បាប់ឱ្យទៅជាលុយស្របច្បាប់ តាមរយៈវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកសំអាតប្រាក់ប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការតាមចាប់។
 • អ្នកសំអាតប្រាក់ទទួលបានមកវិញនូវលុយស្របច្បាប់

៤-វិធីទូទៅនៃការសំអាតប្រាក់

 • ល្បែងស៊ីសង/កាស៊ីណូ
 • ដាក់ប្រាក់បញ្ញើច្រើនតែចំនួនតិចៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Smurfing/Structuring
 • ឈ្មួញកណ្តាលផ្ទេរប្រាក់ឆ្លាស់គ្នា (Alternative Remittance Dealer)
 • ការផ្ទេរប្រាក់តាមអេទ្បិចត្រូនិច (Wire Transfer)
 • ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

II. ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

របៀបវារៈ

 1. ដូចម្តេចដែលហៅថា ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម?
 2. វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
 3. ភាពខុសគ្នារវាងការសំអាត់ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
 4. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
 5. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មសំរាប់ធនាគារ

១. ដូចម្តេចដែលហៅថាហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម?

 • សកម្មភាពផ្សេងៗដែលផ្តោតលើហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
 • – មូលនិធិសំរាប់ទ្រទ្រង់ការចំណាយ ដូចជាការទិញឧបករណ៍ បណ្តុះបណ្តាលនិងចំណាយជីវភាព          របស់មនុស្សពាក់ព័ន្ធ

២. វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 • គាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល ៖ ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដោយរដ្ឋាភិបាល
 • សកម្មភាពខុសច្បាប់ ៖ ការគំរាមគំហែង ការចាប់ជំរិត ការរត់ពន្ធ ការឆបោក ការឆក់ប្លន់ការរត់ព័ន្ធគ្រឿងញៀន ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ ការលួចចម្លង និង ទំនិញក្លែងក្លាយ។
 • ប្រភពស្របច្បាប់ ៖ អ្នកស្វែងរកមូលនិធិ មនុស្សធម៍ អាជីវកម្ម និងការរួមចំណែកពីអ្នកគាំទ្រផ្សេងៗ
 • ក្នុងបរិមាណតូចៗតែទៀងទាត់
 • ការផ្ទេរ ឬ  ឈ្មួញកណ្តាលផ្ទេរប្រាក់ឆ្លាស់គ្នា
 • អាជីវកម្មនាំចេញ/នាំចូល

២. វិធីសាស្ត្រនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 • អង្គការមនុស្សធម៍ និង មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ (ស្គាល់ ឬ មិនស្គាល់)
 • អ្នកដឹកជញ្ជូនប្រាក់ និង ទ្រព្យសកម្មដែលអាចលក់បានដូចជា ត្បូងមានតំលៃមូលប្បទានប័ត្រ ទេសចរណ៍

៣. ភាពខុសគ្នារវាងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

ក-ការសំអាតប្រាក់

 • ការចង់បានប្រាក់ចំណេញ
 • បរិមាណសាច់ប្រាក់ធំ
 • មូលនិធិបានមកពីបទឧក្រិដ្ឋ
 • ដំណាក់កាលបន្ទាប់-ប្រាក់ស្អាត

ខ-ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 • ចំណង់មនោគមវិជ្ជា
 • បរិមាណសាច់ប្រាក់តូច
 • សំអាតប្រាក់ដែលស្អាត
 • គ្មានផលចំណេញ

៤. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 • លើកស្ទួយកេរ្ត៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេស
 • ធ្វើឱ្យប្រសើរទ្បើងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច/កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែង
 • កាត់បន្ថយកំរិតបទឧក្រិដ្ឋ និង អំពើពុករលួយ
 • ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង លំហូរដើមទុន
 • បង្កើនស្ថេរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
 • ជំរុញសកម្មភាពឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម
 • ជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍សំរាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

៥. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្មសំរាប់ធនាគារ

 • ហានិភ័យកិត្តិយស
 • ហានិភ័យផ្នែកច្បាប់
 • ហានិភ័យប្រមូលផ្តុំ និង ហានិភ័យធនាគារទំនាក់ទំនង-ច្បាប់ Patriot
 • លទ្ធភាពសំរបសំរួលនៃរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

 1. Hello sir! I am interested this article but I still misunderstand about general method of money laundering. If it is possible, could you help to describe one by one in Khmer language for me?
  I am doing assignment about money laundering but I don’t understand and I don’t know how to explain it .
  This is my e-mail dendork@gmail.com. May you kindly help to discribe and send it to me?
  I hope you can help me! Thank you!
  Your sincerely
  Dork Den

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: