គេហទំព័រសំខាន់របស់កម្ពុជា

1>   វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា               http://www.eicambodia.org/

2>   ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា           http://www.worldbank.org.kh/

3>   គណកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា     http://www.ccc-cambodia.org/

4>   ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា              http://www.cdc-crdb.gov.kh/

5>   សាលាបណ្តុះបណ្តាលគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញ http://www.cam-ed.com/research.html

6>   ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី                      http://www.pressocm.gov.kh/

7>   ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ឋ និងហិរញ្ញវត្ថុ                  http://www.mef.gov.kh/

8>   ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម                         http://www.moc.gov.kh/

9>   វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ                         http://www.nis.gov.kh/

10>                 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ              http://www.nac-mef.org/

១១.វេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា     http://www.ngoforum.org.kh/

១២.មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ                  http://www.imf.org/external/index.htm

១៣.កាំកុងត្រូល                             www.camcontrol.gov.kh

១៤.ការវិនិយោគទុននៅកម្ពុជា                http://www.cambodiainvestment.gov.kh

១៥.គម្រោងមេគង្គជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ                www.mpdf.org

១៦.ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា                    http://www.cambodiacommerciallaws.com/

១៧.សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា                http://www.abc.org.kh/

១៨.ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាhttp://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/somg.htm

១៩.មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា                   http://microfinanceofcambodia.blogspot.com

២០.ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា                       www.nbc.org.kh

២១.ក្រសួងផែនការ                         http://www.mop.gov.kh/

២២. វេទិកាវិស័យឯកជន និងរដ្ឋាភិបាល         http://www.cambodia-gpsf.org/

២៣. ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរ     www.khmerproducts.com

២៤. ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល               http://www.arbitrationcouncil.org/

២៥. ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជា             www.rdb.com.kh

អានបន្ត

២៦.ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត        http://www.cambodianview.com/links.html

២៧-មន្ទីរសាលការីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

http://www.cambodialawnotary.com/khmer/index.php?FN=home

២៨-គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា       http://www.betterfactories.org

២៩- គណកម្មការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា    www.cdc-crdb.gov.kh

៣០-ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌  http://www.cljr.gov.kh/kh/index.php

៣១- ភ្នាក់ងារនាវាចរកម្ពុជាកាំសាប            http://www.kamsab.com.kh/

៣២-ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល        http://www.mime.gov.kh/khmer

៣៣- កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ            http://www.pas.gov.kh/

៣៤-គំរោងគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេសមុទ្រកម្ពុជា        http://www.czmcam.org/default.aspx?c=2&zone=1

៣៥- វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា        http://www.iric.gov.kh/index.htm

៣៦- គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា             http://www.secc.gov.kh/khmer/

៣៧-បណ្តាញទីផ្សារមូលបត្រតំបន់អាស៊ី          http://asianbondsonline.adb.org/regional.php

៣៨-អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍           http://www.naa.org.kh/

៣៩- អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន     http://www.nacd.gov.kh

៤០- អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា                 http://www.eac.gov.kh/khmer/

៤១-រដ្ឋបាលព្រៃឈើ                      http://www.forestry.gov.kh

៤២-កាកបាទក្រហមកម្ពុជា                  http://www.redcross.org.kh/

៤៣- អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិទ្យា  http://www.nida.gov.kh

៤៤- ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបណ្តុះបណ្តាល            http://www.ntb.gov.kh

៤៥-គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  http://www.pfm.gov.kh

៤៦- មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ  http://www.camdev.org

៤៤- ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបណ្តុះបណ្តាល            http://www.ntb.gov.kh

៤៥-គណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  http://www.pfm.gov.kh

គេហទំព័រសំខាន់របស់ថៃ

1>   ធនាគារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម  http://www.smebank.co.th/eng/

2>   ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ                    http://www2.mof.go.th/

3>   នាយកដ្ឋានគយ                     http://www.customs.go.th/

4>   ក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋ                   http://www.pttplc.com/

5>   ធនាគារសម្រាប់លំនៅដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល http://www.ghb.co.th/en/

6>   ធនាគារសន្សំរបស់រដ្ឋាភិបាល             http://www.gsb.or.th/about/index_en.php

7>   នាយកដ្ឋានចំណូល                  http://www.rd.go.th/

8>   វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍                    http://www.itd.or.th/

9>   គណៈកម្មការកែទម្រង់ច្បាប់       http://www.lawreform.go.th/lawreform/eng/

10>                 ធនាគារនានានៅក្នុងប្រទេសថៃ     http://www.bankthailand.info/

១១.មូលនិធិសន្តិសុខសង្គម                http://www3.gpf.or.th/english//

១២.វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍               http://www.tdri.or.th/

១៣.ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ             http://www2.mof.go.th/economic_link.htm

១៤.ការវិនិយោគទុននៅកម្ពុជា                http://www.cambodiainvestment.gov.kh

១៥.គម្រោងមេគង្គជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ                www.mpdf.org

១៦.ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា                    http://www.cambodiacommerciallaws.com/

១៧.សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា                http://www.abc.org.kh/

១៨.ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាhttp://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/somg.htm

១៩.មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា                   http://microfinanceofcambodia.blogspot.com

២០.ធនាគារជាតិថៃ                         http://www.bot.or.th/English/

២១.ក្រសួងផែនការ                         http://www.mop.gov.kh/

២២. វេទិកាវិស័យឯកជន និងរដ្ឋាភិបាល         http://www.cambodia-gpsf.org/

២៣. ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរ     www.khmerproducts.com

២៤. ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល               http://www.arbitrationcouncil.org/

២៥. ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជា             www.rdb.com.kh

២៦.ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត              http://www.cambodianview.com/links.html

២៧-មន្ទីរសាលការីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

http://www.cambodialawnotary.com/khmer/index.php?FN=home

២៨-គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា       http://www.betterfactories.org

២៩- គណកម្មការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា    www.cdc-crdb.gov.kh

គេហទំព័រសំខាន់របស់វៀតណាម

១-ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាម        http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ                    http://www2.mof.go.th/

នាយកដ្ឋានគយ                     http://www.customs.go.th/

ក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋ                   http://www.pttplc.com/

ធនាគារសម្រាប់លំនៅដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល http://www.ghb.co.th/en/

ធនាគារសន្សំរបស់រដ្ឋាភិបាល             http://www.gsb.or.th/about/index_en.php

នាយកដ្ឋានចំណូល                  http://www.rd.go.th/

វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍                    http://www.itd.or.th/

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: