លេខាធិការនិងការទំនាក់ទំនង

ពិនិត្យជារួមការងារដ្ឋបាលមានទំហំធំធេងណាស់ ហើយរាល់កិច្ចការទាំងនេះអាចដំណើរការបានល្អវាអា ស្រ័យលើទំនាក់ទំនងគ្នយ្នាង៉ាជិតស្និតទៅលើបណ្តាចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

1-    មានទំនាក់ទំនងទៅលើវិជ្ជាជីវៈជំនាញរបស់លេខាធិការក្នុងនោះមានៈ

ក- តួនាទីរបស់លេខាធិការ

ខ- លេខាធិការក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអង្គភាព

២- មានទំនាក់ទំនាក់ទៅនឹងប្រដាប់ប្រដារប្រើប្រាស់ “ គ្រឿងបរិក្ខា ” និងការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុងនោះ    មានៈ

ក- ការទាក់ទងទៅនឹងការវាយចំលង និង ការប្រើប្រាស់របស់លេខាធិការ

ខ- ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ និង ទិន្នន័យ

៣- ការទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរក្នុងនោះមានៈ

ក- ត្រូវមានការទទួលក្នុងការប្រើប្រាស់លិខិតស្នាម

ខ- ត្រូវមានការទំនាក់ទំនងទៅលើការផ្តល់ និង ការទទួលនូវការងារដែលត្រូវសរសេរ

គ- ត្រូវមានគុណភាពក្នុងការកត់ត្រា “ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ”

ឃ- ត្រូវមានការចាត់ចែងបោះពុម្ពអោយបានល្អ

៤- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងកិច្ចការបញ្ជូនលិខិតក្នុងនោះមាន ៖

ក- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងដំណើរការលើប្រៃសណីយ៍ និង ការផ្ញើ

ខ- ត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើទូរលេខ ទូរស័ព្ទដើម្បីការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ

គ- ត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងបន្តនៃកិច្ចការទូរលេខ ទូរស័ព្ទ និងការទំនាក់ ទំនងផ្សេងទៀត ។

៥- ត្រូវមានកិច្ចឧបត្ថម្ភគាំទ្រល្អដល់ការងាររដ្ឋបាលលើការងារទុកដាក់ឯកសារ

ក- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការទុកដាក់ឯកសារ

ខ- ការទុកដាក់ឯកសារទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងៗ

៦- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងទៅលើកិច្ចការជួយឧបត្ថម្ភលើការងាររដ្ឋបាលក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងការធ្វើដំណើរ ៖

ក- ត្រូវមានការរៀបចំចាត់ចែងក្នុងការធ្វើដំណើរអោយបានឆាប់រហ័ស

ខ- លើកគំរោងផែនការនឹងការងារកែសំរួលនៃអង្គប្រជុំ

៧-ត្រូវមានទំនាក់ទំនងទៅលើការជួយឧបត្ថម្ភលើការងាររដ្ឋបាល ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើត ទិន្នន័យ ៖

ក- ត្រូវចេះប្រមូលផ្តុំនូវរាល់កិច្ចការពត៌មាន

ខ- ត្រូវបង្កើតនូវមរិមាណពត៌មាន

គ- ត្រូវចេះប្រមូលផ្តុំនៅរាល់ឯកសារជំនួយលើការធ្វើរបាយណ៍ និងការងារបោះពុម្ភផ្សាយ

៨- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងលើការជួយឧបត្ថម្ភការងាររដ្ឋបាល លើការងារហិរញ្ញវត្ថុ និង ការងារស្របច្បាប់ ផ្សេងៗ ៖

ក- ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលើការងារចំណូល ចំណាល

ខ- ត្រូវធ្វើការតាមដាន និង មានកិច្ចធានារ៉ាប់រង

គ- មានការតក់ត្រាច្បាប់លាស់លើទឹកប្រាក់ផ្សេងៗ

ឃ- បំពេញនូវរាល់លិខិតស្នាមចំណូល ចំណាយស្របច្បាប់ ការរៀបចំអង្គប្រជុំ

ប្រភពអត្ថបទ៖ សំណេរស្រាវជ្រាវ​របស់​និស្សិត​ផ្នែក​រដ្ឋបាល

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: