សារ​បោក​ប្រាស់​

សារ​បោក​ប្រាស់​ថ្មី​មួយ​ទៀត! សូម​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​របៀប បោក​ប្រាស់​បែបនេះ! សូម​កុំ​គិត​ថាអ្ន​ក​នឹង​ទទួល​បាន​របស់​អ្វី​ដោយ​ងាយ​បែបនេះ! ភាគ​ច្រើន​អ្វី​ដែល​គេ​ចង់​បាន​ពី យើង​គឺ៖

  • ឈ្មោះពិត
  • អាស័យដ្ឋានពិត
  • លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ
  • និង​ពត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត ដែល​អាច​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​បន្លំ​គេបាន

រហូត​ដល់​មាន​អ្នក​ចាញ់​បោក​អស់​ប្រាក់​ទៀតផង ដោយ​សារ​ពួកនេះ។

 

នេះជារូបរាង​សារ​បោក​ប្រាស់ (Cheated Mail) ដែល​ចូល​ក្នុងធុង​សម្រាប់​ក្នុង​ប្រអប់​អ៊ីម៉េល (សារ​អេឡិច​ត្រូនិច​របស់​ខ្ញុំ)៖

From Mrs Sarata Farah

Dear God’s elect,

I believe you will do better than I think,

It is understandable that you may be a bit apprehensive because you do not know me, I am writing this mail to you with serious tears in my eyes and great sorrow in my heart, My Name is Mrs. Sarata Farah,Am contacting you from my country Tunisia . I want to tell you this because I don’t have any other option than to tell you as I was touched to open up to you, I am married to Mr. Toyo Farah who worked with Tunisia embassy in Ouagadougou the capital city of Burkina Faso: in west Africa for nine years before he died in the year 2005.We were married for eleven years without a child. He died after a brief illness that lasted for only five days. Since his death I decided not to remarry again, when my late husband was alive he deposited the sum of US$ 8.2 Million (Eight million two hundred thousand dollars) with a bank in Ouagadougou ,

Presently this money still in the bank there. He made this money available for exportation of Gold from Burkina mining. Recently, My Doctor told me that I would not last for the period of seven months due to cancer problem. The one that disturbs me most is my stroke sickness. Having known my condition I decided to hand you over this mission to take care of the less-privileged, you will utilize this money the way I am going to instruct herein. I want you to take 30 Percent of the total money for your personal use While 70% of the money will go to charity work” helping people in the street.

Because I grew up an Orphan and I don’t have anybody as my family member, just to endeavour that the house of God is maintained. am doing this so that God will forgive my sins and accept my soul because this sickness has suffered me so much. As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the bank in Burkina Faso and I will also instruct my lawyer to issue you an authority letter that will prove you the present beneficiary of the money in the bank that’s if you assure me that you will act accordingly as I Stated herein.

Hoping to hear from you soon.
Remain blessed
Yours Sister
Sarata Farah.

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សារ​មួយផ្សេង​ទៀត៖

Cheated Mail

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: