សេចក្តីអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ (គំរូ)


(បញ្ចូលឈ្មោះស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម)

មានបំណងទិញ (ពិព៌ណនាសង្ខេបអំពីទំនិញ)

១-         ទំនិញត្រូវការនៅ (បញ្ចូលពេលវេលាត្រូវការទំនិញ)

២-         អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងចាប់អារម្មណ៍់ នឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកទទួលសំណៅ ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃមួយច្បាប់ ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

៣-        ដើម្បីជាលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងអាចទទួលយកបាន  អ្នកពិគ្រោះថ្លៃត្រូវ ៖

ក-ធ្លាប់បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាយ៉ាងតិចមួយ នៃប្រភេទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលមានតម្លៃយ៉ាងតិច ៧៥ ភាគរយ នៃតម្លៃក្នុងឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ។

ខ-ធ្លាប់បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាយ៉ាងតិចចំនួនពីរឆ្នាំចុងក្រោយ ជាមួយតម្លៃសរុបយោងស្មើយ៉ាងតិចបីដងតម្លៃក្នុង ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ។

គ-មិនស្ថិតិនៅក្រោមប្រកាសហាមឃាត់នានាចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ឬដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (ម្ចាស់មូលនិធិ)។

៤-         ពេលកំណត់ដាក់សំណើពិគ្រោះថ្លៃគឺ (បញ្ចូលពេល និងកាលបរិច្ឆេទដាក់សំណើពិគ្រោះថ្លៃ) នៅអាសយដ្ឋានដូច បង្ហាញខាងក្រោម ។ សំណើពិគ្រោះថ្លៃ នឹងត្រូវបើកជាសាធារណៈភ្លាមៗ ពេលផុតកំណត់កាលបរិច្ឆេទដាក់សំណើ ពិគ្រោះថ្លៃ។

៥-         ការវាយតម្លៃនឹងធ្វើឡើងលើមូលដ្ឋានជាប់ ឬ ធ្លាក់ ហើយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលដាក់សំណើពិគ្រោះថ្លៃ ឆ្លើយតបយ៉ាង ច្រើន និង មានតម្លៃទាបសមស្របបំផុតត្រូវបានស្នើឡើងសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា។

៦-         គ្រប់សំណើពិគ្រោះថ្លៃត្រូវមានអមដោយប្រកាសការធានាការពិគ្រោះថ្លៃ ដូចព៌ណនាក្នុងឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ ។ សំណើណាដែលមិនមានអមនោះនឹងត្រូវបដិសេធ ដូចមិនមានការយល់ព្រម។

៧-        អាសយដ្ឋានដែលអាចទទួលឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ ៖

(បញ្ចូលឈ្មោះ , អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងពេញលេញ ឈ្មោះ  និង លេខទូរស័ព្ទ-ទូរសារ )

៨-         អាសយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលសំណើពិគ្រោះថ្លៃៈ

( បញ្ចូលឈ្មោះ , អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងពេញលេញ ឈ្មោះ  និង ទូរស័ព្ទ-ទូរសារ )

ប្រភព​អត្ថបទ៖ អត្ថបទ​ដើម​ពី IRRPP

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: