យថាប្រភេទ លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងគំរូ

យថាប្រភេទច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់មួយសម្រាប់ គឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យមានមុនចំពោះអ្នកពិគ្រោះថ្លៃដើម្បី ឆ្លើយតប ដោយការពិត និង​ដោយ​ភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ទៅ​នឹង​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​របស់​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ដោយ​មិននាំ​ឱ្យ ​មាន​សិទ្ធិ​ ឬ ​ដាក់លក្ខខណ្ឌលើការដាក់ពិគ្រោះថ្លៃរបស់ពួកគេនោះទេ។ យថាប្រភេទទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវព្រាងឡើងដើម្បី អនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរ បង្ហាញនូវសេចក្តីបញ្ជាក់ ច្បាស់លាស់អំពីបទដ្ឋានតម្រូវសម្រាប់ការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើម និងការប្រតិបត្តិនៃទំនិញ និងសេវាកម្ម ដែលនឹងត្រូវធ្វើកិច្ច លទ្ធកម្ម។ យថាប្រភេទគួរតម្រូវថាទំនិញ និងសម្ភារៈទាំងអស់គឺថ្មី មិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ និងមានម៉ូដែលថ្មីបំផុត ហើយ បញ្ចូលនូវការកែលំអថ្មីៗ ទាំងអស់នៅក្នុងគំនូរប្លង់ និងសម្ភារៈ លើកលែងតែមានចែងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

មុខទំនិញ……………………………………

យថាប្រភេទ………………………………..

សេចក្តីបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តតាម ៖ អ្នកពិគ្រោះថ្លៃត្រូវបញ្ជាក់នៅទីនេះថា  “អនុវត្តតាម  ៉ ឬ  “មិនអនុវត្តតាម ” ទៅនឹងកម្រិតកំណត់និមួយៗ នៃយថាប្រភេទនិមួយៗ ដោយ មានបញ្ជាក់អំពីកម្រិតកំណត់នៃការអនុវត្តដែលពាក់ព័ន្ធនៃគ្រឿង បរិក្ខារដែលត្រូវ បានស្នើឡើង។ សេចក្តីបញ្ជាក់អំពី  ក៉ារអនុវត្តតាម  ៉ ឬ  ម៉ិនអនុវត្តតាម  ៉ ត្រូវគាំទ្រ ដោយភស្តុតាងនៅក្នុងសំណើពិគ្រោះថ្លៃហើយមានយោងទៅនឹងភស្តុតាងនោះ។

សេចក្តីបញ្ជាក់ដែលមិនមានគាំទ្រដោយភស្តុតាង ឬ ដែលបន្ទាប់ពីនេះ ត្រូវបានរក ឃើញថាផ្ទុយទៅនឹងភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញ នឹងនាំឱ្យមានការបដិសេធសំណើ ពិគ្រោះថ្លៃនៅក្រោមការវាយតម្លៃនោះ។ សេចក្តីបញ្ជាក់ ទោះជានៅក្នុងសេចក្តី បពាក្ជា់អំពីការអនុវត្តតាម ឬ នៅក្នុងភស្តុតាងគាំទ្រដែលត្រូវបានរកឃើញថា មិនពិត ទោះជានៅក្នុងការវាយតម្លៃ ឬ នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា អាចត្រូវបានចាត់ទុក ថាក្លែងបន្លំ ហើយនាំឱ្យអ្នកពិគ្រោះថ្លៃឬ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទទួលរងនូវការទទួលខុសត្រូវ មុខច្បាប់ ។

ប្រភព​ឯកសារ​បានមកពី IRRPP

     

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: