ទម្រង់ឯកសារសំណើពិគ្រោះថ្លៃ


__________________ (កាលបរិច្ឆេទ)

ជូនចំពោះ

_________________ (ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម)

 ________________(អាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម)

 _________________________________________

យើងខ្ញុំស្នើអនុវត្តនូវ _____________________________________ (ឈ្មោះ និងលេខកិច្ចសន្យា) ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីព្រាងកិច្ចសន្យាដែលមានអមមកជាមួយការដាក់ពិគ្រោះថ្លៃនេះ សម្រាប់តម្លៃកិច្ចសន្យា _______________________  (ចំនួនទឹកប្រាក់ជាលេខ និងជាអក្សរ ) (ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ) _______________។ យើងខ្ញុំយល់ព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដោយអនុលោមតាមយថាប្រភេទ និងនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់។

សំណើពិគ្រោះថ្លៃនេះ និងការទទួលយកជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់លោក នឹងបង្កើតបានជាកិច្ចសន្យាចងភ្ជាប់ រវាងយើង។ យើងខ្ញុំយល់ដឹងថា លោកមិនបដិសេធនូវការទទួលយកសំណើពិគ្រោះថ្លៃដែលដាក់តម្លៃទាបសមស្របបំផុត ដែលលោកបានទទួលនោះទេ។

ដូចនេះ យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អះអាងថាសំណើពិគ្រោះថ្លៃនេះនឹងមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេល ៦០ (ហុកសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីពេលផុតកំណត់នៃការដាក់សំណើពិគ្រោះថ្លៃ។

យើងខ្ញុំកំណត់ និងទទួលយកដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌនូវសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងភ្នាក់ងារផ្តល់មូលនិធិ (ក្រៅពី រាជរដ្ឋាភិបាល) ក្នុងការធ្វើសវនកម្ម និងធ្វើអធិការកិច្ចលើលិខិតស្នាមនានា ឬ ទាំងអស់ ដែលទាក់ទិននឹងការរៀបចំ សំណើពិគ្រោះថ្លៃរបស់យើងខ្ញុំ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ប្រសិនបើសំណើពិគ្រោះថ្លៃរបស់យើងខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យ។

ហត្ថលេខា ៖ ___________________

ឈ្មោះ និងមុខនាទីរបស់អ្នកចុះហត្ថលេខាដែលមានសិទ្ធិ ៖ _________________________________

ឈ្មោះអ្នកពិគ្រោះថ្លៃៈ __________________________

អាសយដ្ឋាន ៖ _______________________________

លេខទូរស័ព្ទ ៖ _______________________________

លេខទូរសារ (ប្រសិនបើមាន) ៖ ___________________

 

ប្រភពឯកសារបានមកពី IRRPP

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: