ទម្រង់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យា

កិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី……… ខែ…………… ឆ្នាំ ……………….រវាង…………………………………..

(ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម បន្ទាប់ពីនេះទៅហៅថា  ស៉្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម) និង…………………

(ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ បន្ទាប់ពីនេះទៅហៅថា  អ៉្នកផ្គត់ផ្គង់)។

ដោយហេតុថា ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មមានបំណងថា អ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិ …………………………(ឈ្មោះ និងលេខសម្គាល់ កិច្ចសន្យា បន្ទាប់ពីនេះទៅហៅថា  ក៉ិច្ចសន្យា  ៉) ហើយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មបានទទួលយក សំណើពិគ្រោះថ្លៃ/ ការដាក់ តម្លៃ ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការអនុវត្ត និងការបំពេញបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

១-                          នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពាក្យ និងឃ្លា ត្រូវមានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាបង្កើត អានចេញ និងបកស្រាយ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

២-                          ទាក់ទិនទៅនឹងការទូទាត់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មទៅឱ្យអក្នផ្គត់ផ្គង់ ដូចដែលមានបញ្ជាក់ នៅក្នុងនេះ អ្នកផ្គត់ផ្គង់សន្យាចំពោះស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថានឹងឹប្រតិបត្តិ និងបំពេញបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ឱ្យស្រប ទៅតាមរាល់ទិដ្ឋភាព ទាំងអស់នៃបទប្បញ្ញត្តិរបស់កិច្ចសន្យា។

៥-                          ហេតុដូចនេះ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មសន្យាថានឹងទូទាត់ទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាក់ទិននឹងការអនុវត្ត និងការបំពេញ បញ្ចប់កិច្ចសន្យា នូវតម្លៃកិច្ចសន្យា ឬ ចំនួនទឹកប្រាក់ដទៃទៀតដូចដែលអាចកើតមាន នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ នៃកិច្ចសន្យា តាមពេលវេលា និងនៅក្នុងលក្ខណៈ ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

 

ដើម្បីជាសក្ខីភាព ភាគីទាំងពីរដាក់ឱ្យប្រតិបត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នៅកាលបរិច្ឆេទដូចមានបញ្ជាក់ខាងដើម។

ប្រថាប់ត្រារបស់ ៖…………………………………………………………………….

បានត្រូវធ្វើឡើង ដោយមានវត្តមានរបស់ ៖ ………………………………………

ចុះហត្ថលេខា បោះត្រា និងធ្វើឡើងដោយ ៖……………………………………….

 

ដោយមានវត្តមាន ៖……………………………………………………………………

ហត្ថលេខារបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ៖ ……………………………………………

ហត្ថលេខារបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ៖ ………………………………………………………..

ប្រភពឯកសារបានមកពី IRRPP

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: