ខ្លាចអូននិយាយពាក្យបែក!

 
I.              ក្នុង​ចិត្ត​ខ្លាច​រាល់​ថ្ងៃ ខ្លាច​ថ្លៃប្រាប់​ថា​បែក​គ្នា​ទៀត ភ័យ​ណាស់ បើ​ដល់​ថ្ងៃ​អូន​ប្រាប់​ថា​ឃ្លាត បង​នឹង​ស្លាប់​មុខ​អូន បែក​គ្នា​ច្រើន​ដង​ហើយ ត្រាណ​ត្រើយ បង​អង្វរ​សុំ​ជួប​ត្រូវ​គ្នា បង​ប្រយ័ត្ន​សម្តី​គ្រប់​គ្រា ខ្លាច​អូន​ខឹង​សុំ​បែក
 
R.            ទឹក​ភ្នែកហូរ​ស្រក់​ បង​យំ​រាល់​រា​ត្រី ទោះ​បី​មាន​ប្រយោគ មិន​ហ៊ាន​ហាស្តី​ប្រាប់​ស្រី អន់​ចិត្ត​ថ្លៃ តែ​ចិត្តដែលស្នេហ៍ បង​ស្នេហ៍​អូន​រឹត​ច្រើន នឹក​អូន​ នឹក​គ្រា​ដើម ដែល​ស្ងួន​សុំ​ឲ្យ​បង​ ហាម​ប្រើពាក្យ​បែក ដល់​បង​ស្រឡាញ់​អូន​ពេក ពាក្យ​បែក​អូន​ជា​អ្នក​និយាយ ហូ ហូ
 
II.            បង​ជា​ប្រុស​ដែល​អត់​ចេះ​យំ ក៏​ព្រោះ​ស្រឡាញ់​អូន អោប​ស្ងួន តែ​ខ្លាច​គ្រានោះមិន​បា​នយូរ អូន​ប្តូរ​លែង​ត្រូវ​ការ
 
R.            ទឹក​ភ្នែកហូរ​ស្រក់​ បង​យំ​រាល់​រា​ត្រី ទោះ​បី​មាន​ប្រយោគ មិន​ហ៊ាន​ហាស្តី​ប្រាប់​ស្រី អន់​ចិត្ត​ថ្លៃ តែ​ចិត្តដែលស្នេហ៍ បង​ស្នេហ៍​អូន​រឹត​ច្រើន នឹក​អូន​ នឹក​គ្រា​ដើម ដែល​ស្ងួនសុំ​​ឲ្យ​បង​ ហាម​ប្រើពាក្យ​បែក ដល់​បង​ស្រឡាញ់​អូន​ពេក ពាក្យ​បែក​អូន​ជា​អ្នក​និយាយ
 
តើ​បាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ ដែល​ថ្លៃ​ទទួល​បង ចុះ​បើ​ចិត្ត​នួន​ល្អង ហាក់​មាន​បង​តិច​តួច​ណាស់ ពុះទ្រូង​ ពេល​យប់​មក​ផ្លាស់ ផុត​មួយ​ថ្ងៃ​អរណាស់​ ព្រោះ​ខ្លាច អូន​ប្រាប់​ថា​បែក​ទៀត
បង​ស្នេហ៍​អូន​រឹត​ច្រើន នឹក​អូន​ នឹក​គ្រា​ដើម ដែល​ស្ងួន​ហាម​ឲ្យ​បង​ ហាម​ប្រើពាក្យ​បែក ដល់​បង​ស្រឡាញ់​អូន​ពេក ពាក្យ​បែក​អូន​ជា​អ្នក​និយាយ
តើ​បាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ ដែល​ថ្លៃ​ទទួល​បង ចុះ​បើ​ចិត្ត​នួន​ល្អង ហាក់​មាន​បង​តិច​តួច​ណាស់ ពុះទ្រូង​ពេល​យប់​មក​ផ្លាស់ ផុត​មួយ​ថ្ងៃ​អរណាស់​ ព្រោះ​ខ្លាច ហូ ហូ អូន​ប្រាប់​ថា​បែក​ទៀត អូន​ប្រាប់​ថា​បែក​ទៀត ខ្លាច​អូន​ថា​បែក​ទៀត…
 
 
អរគុណសិលាមិត្តខ្ញុំ ដែលបានដាក់បទចម្រៀងនេះលើហ្វេសប៊ុកជាសាធារណៈ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: