សំណូមពរអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ

ព្រះអង្គអើយ! ខ្ញុំអធិស្ឋានសូម​ឲ្យ​ជីវិត​ខ្ញុំមានតម្លៃ នឹង​រស់​នៅជា ប្រយោជន៍​សម្រាប់​គ្រួសារខ្ញុំ សម្រាប់ប្រទេសជាតិ​ខ្ញុំ និង​សម្រាប់ ខ្លួនឯង។ ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ៗហើយ ខ្ញុំចង់ថែរក្សាគាត់វិញម្តង!
សូមឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាក្នុងការរស់នៅ! រស់នៅដោយមានតម្លៃ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

6 thoughts on “សំណូមពរអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំ

  1. ឈប់ទិញការ៉េមឲ្យហើយ! (និយាយលេងទេ)

    Like

  2. ជួយខ្លួនឯងជាមុនសិន ទើបព្រះជួយបំណងតាមក្រោយ ។

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: