តើរដ្ឋបាលគឺជាអ្វី? តើនីតិរដ្ឋបាលគឺជាអ្ វី?

4> រដ្ឋបាលជាអង្គការមួយខុសប្លែកពីអង្គការដទៃទៀត
ព្រោះវាមានគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ សាធារណៈ និង
ដើម្បីគោលដៅនេះរដ្ឋបាលទទួលនូវបុព្វសិទ្ធិនៃអំណាចសាធារណៈ និង ការ បង្ខិតបង្ខំធម្មានុរូប ។ ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
រដ្ឋបាលធ្វើសេចក្តីសម្រេច ដែល តម្រូវ ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: