តិចនិចនៃការអាន​

Name: Moung Dia

Room: GF9

Time: 5:30-8:30

III. តិចនិច៖

A. សេចក្តីផ្តើម៖

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយដែលដោះស្រាយនូវពាក្យពិបាកទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទ។ យ៉ាងណាក្តី វិធីសាស្ត្រទាំងនេះនឹងជួយសិស្សអោយអាចរៀន និង ប្រើប្រាស់ពាក្យ ព្រមទាំងឃ្លាដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើន។ គួរអោយកត់សំគាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ ភាគច្រើននៃវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងមេរៀននេះ មានការពន្យល់ ការនិយាយ និងការសរសេរ អាចត្រូវបានគេអនុវត្តន៍នៅក្នុងអត្ថបទទាំងឡាយដែលមានវាក្យស័ព្ទច្រើន។

B. តិចនិច៖

*វិធីសាស្ត្រពិត ឬជាក់លាក់

1. ការប៉ាន់ស្មានពាក្យថ្មីពីអត្ថបទ៖

សារៈសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺ អាចជួយអោយសិស្សមានភាពឯករាជ្យក្នុងការសិក្សា។ លើសពីនេះ វាអាចអាចជួយក្នុងការប៉ានស្មានពាក្យក្នុងអត្ថបទ ដែលអាចអោយគេបង្កើតវាក្យស័ព្ទ និងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការអានបានយ៉ាងរហ័ស។ ដូច្នោះវាបានបង្កើតនូវចំនុចគោលទូទៅដូចខាងក្រោមនេះ៖

o សិស្សមិនអាចយល់នូវគ្រប់ទាំងពាក្យដែលគេសិក្សានោះឡើយ

គ្រូមិនគួរបង្រៀនសិស្សនូវពាក្យថ្មីៗទាំងអស់ឡើយ មិនដូច្នោះពួកគេមិនចេះរៀនដោយខ្លួនឯងទេ។

o សិស្សគួរណារៀនតែពាក្យប៉ាន់ស្មាននូវពាក្យសំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យទូទៅនៃអត្ថបទប៉ុណ្ណោះ។

o សិស្សដែលល្អនិងមានភាពរីកចំរើនក្នុងការប៉ាន់ស្មានពាក្យដោយប្រើវីធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន។

o មិនត្រូវរំពឹងថាសិស្សនិងអាចប៉ាន់សិក្សាការប៉ាន់ស្មានពាក្យភ្លាមៗបាននោះទេ។

នីតិក្រម៖

o ប្រាកដថាអ្នកស្គាល់ពាក្យថ្មីៗទាំងនោះសិន បើមិនដូច្នោះ សូមមើលជំហានបន្ទាប់ៗទៀតខាងក្រោម។

o ពិនិត្រមើលថាតើ ពាក្យទាំងនេះត្រូវបានគេអានម្តងទៀតឬទេ

o ស្វែងរកពាក្យថ្មីនៅចុងបញ្ចប់ ឬតាមគំរូវេយ្យាករណ៍

o សាកល្បងទាយពាក្យថ្មី ដោយបន្តអាន ព្រោះពាក្យដែលនៅខាងក្រោយ ឬនៅខាងមុខអាចជាដានគន្លឺះប្រាប់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យនោះបាន។ ដូច្នេះសូមអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

o ពិនិត្រថាពាក្យដែលប៉ានស្មាននោះត្រឹមត្រូវឬអត់ ដោយមើលថ្នាក់ពាក្យ រួមទាំងអត្ថន័យដែលថាហើយក៏ដោយ។

o ចុងក្រោយ ពិនិត្រមើលវចនានុក្រម បើមិនប្រាកដ។

2. ពាក្យបន្ទាប់៖

វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺ អោយសិស្សរៀនបង្កើតពាក្យ [មិនចាំបាច់ចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ A ទេ] រួចបន្តដោយពាក្យបន្ទាប់ៗទៀត។

o ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស ៤នាក់

o គ្រូផ្តល់នូវឃ្លាមួយទៅតាមថ្នាក់ពាក្យ ដែលពួកគេនឹកឃើញ ឧ៖ an adult, count noun ឬ an angry baby, adjective

o សិស្សម្នាក់និយាយឃ្លាមួយ ជាមួយអក្សរបន្ទាប់ [blanket
or a beautiful baby
]

o សិស្សទី២ និយាយបន្ត [coasts or a clever baby]

o បន្តរហូតដល់សិស្សមិនអាចរកពាក្យបន្តបាន រហូតដល់ពេលកំណត់។

3. សំនេរទៅក្រោយ

o ធ្វើការជាក្រុម ប្រុសនឹងប្រុស ស្រីនឹងស្រី

o សិស្សទីមួយគិតដល់ពាក្យមួយ ហើយសរសេរអក្សរដំបូងលើក្នងសិស្សទី២ ដោយប្រើចង្អុលដៃរបស់គាត់ ដោយប្រើអក្សរធំៗ

o សិស្សទី២ ព្យាយាមទាយពាក្យ តែបើគាត់រកមិនបាន សិស្សទី១ត្រូវសរសេរអក្សរបន្ទាប់

o សិស្សទី២ ព្យាយាមទាយពាក្យរហូត រកឃើញពាក្យត្រឹមត្រូវ។

o សិស្សទី២ សរសេរលើខ្នងសិស្សទី១ម្តង…

4. Word Storm

o ជួយអោយសិស្សអាចរំលឹកពាក្យ និងចែកចាយពាក្យដែលបានរៀនជាមួយមិត្តភក្តិ។

របៀប

o អោយសិស្សធ្វើការជាក្រុម

o គ្រូផ្តល់អោយសិស្សនូវប្រធានមួយ

o សិស្សទី១ គិតពិចារណាអំពីពាក្យនោះ រួចពណ៌នាប្រាប់សិស្សទី២

o សិស្សទាំងពីរសរសេរចុះនូវពាក្យទាំងពីរនោះ

o សិស្សទី២ គិតពីពាក្យមួយទៀត រូចប្រាប់សិស្សទី១ពីពាក្យនោះ រួចទាំងពីរនាក់សរសេរពាក្យនោះចុះ

o បន្តសរសេររហូតដល់បានបញ្ចីមួយដែលមានពាក្យច្រើនល្មម

5. ពាក្យការេ

o វិធីសាស្រ្តនេះទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ពាក្យដែលមិនជាប់ទាក់ទិនសោះក៏អាចប្រើបានដែរ ក្នុងករណីគ្រូចង់រំលឹកពាក្យទាំងនោះ។

របៀប

o គ្រូបង្កើតប្រអប់ពាក្យមួយនៅលើក្តារ រួចប្រាប់អោយសិស្សស្វែងរកពាក្យទាំងនោះ

o សូមមើលទៅឱទាហរណ៍៖

Cover up Make up Set up Hand out mix up Show down Hang over
Out look Sit in Hide away Pick up Tear away Lean to
Pin up Trade off Sell out Warm up Look in Set back

S H O W D O W N A E S

E F F O E D A R T U Y

T S I T I N R E F T O

B N R N O P M I X U P

A ​​​​​​​​​​ L ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​E A T O U L L E S

C O V E R U P K R P E

K O O L T U O K C O T

R K G M E N P D W I U

L I N K U P P I N U P

E N A T E A R A W A Y

o សិស្សអាចស្វែងរកពាក្យដែលលាក់ទាំងនោះ តែឯង ជាគូរ ឬជាក្រុម

o គ្រូពិនិត្រមើលពាក្យទាំងអស់ដែលសិស្សបានរកឃើញ

6. ប្រមាញ់ពាក្យ

ដើម្បីប្រើប្រាស់ចំនុចនេះ គ្រូអាចមានចំរើសពីរ គឺ ការរំលឹក ឫ ការទាយ ពីអត្ថបទ។ ដំនើរការមានដូចតទៅ គ្រូត្រូវជ្រើសរើសពាក្យមួយចំនួនពីអត្ថបទ ស្គាល់ពាក្យសម្រាប់រំលឹកដោយមិនស្គាល់ពាក្យសម្រាប់ទស្សន៍ទាយពីអត្ថបទ ហើយត្រូវសរសេរនិយមន៍យសាមញ្ញសម្រាប់ពាក្យទាំងនោះ។

របៀប

o គ្រូត្រូវដាក់និយមន័យនៅលើក្តារក្នុងតារាងតាមលំដាប់លេខ

o សិស្សត្រូវកត់ត្រាតារាងលេខ

o សិស្សត្រូវស្រាវជ្រាវរកពាក្យក្នុងអត្ថបទ

o ពួកគេត្រូវសរសេរពួកវាបន្ទាប់ទៅលេខនៃនិយមន័យនីមួយៗ

7. ពាក្យហ្វឹកហាត់

ដោយធ្វើតាមចំនុចនេះ សិស្សទាំអស់អាចសិក្សាពាក្យថ្មីផ្សេង!ទៀត

របៀប

o គ្រូត្រូវសរសេរពាក្យមួយឃ្លានៅលើក្តា ឧទាហរណ៍ ឆ្កែ

o សិស្សម្នាក់ត្រូវបង្កើតពាក្យមួយផ្សេងទៀត ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអក្សរចុង

o ក្រោយ ឫ អក្សរពីរ បីខាងក្រោយនៃពាក្យដំបូង ឧទាហរណ៍ dogo

o សិស្សឯទៀតផ្លាស់វេនថែមពាក្យ

o ក្រោយពីថែមពាក្យជាច្រើនហើយ សិស្សកត់គ្រប់ពាក្យដែលគេរកឃើញពាក្យហ្វឹកហាត់ ឱទាហរណ៍៖ dogot = dog, go, got។

8. Jumble words

វិធីសាស្ត្រនេះមានក្មុង និងក្រៅអត្ថបទ គ្រូអាចរើសពាក្យក្នុងអត្ថបទផង និងក្នុងគំនិតផង រួចរៀបអត្ថន័យ ឬ សទិសន័យនៃពាក្យដែលរើសនោះ។

របៀប៖

o គ្រូសរសេរពាក្យក្នុង jumble letter ក្នុងប្រអប់ A

o រួចសរសេរអត្ថន័យនៃពាក្យក្នុងប្រអប់ B

o សិស្សអានអត្ថបទ រួចអានពាក្យដែលមានភាពច្របល់គ្នានោះ អោយត្រូវទៅនឹងអត្ថន័យក្នុងប្រអប់ B។

9. ស្វែងរកពាក្យដែលមានភាពទាក់ទង

10.

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: