សារ​បោក​ប្រាស់!

មិន​ដឹង​ជា​យ៉ាង​ម៉េច ឥឡូវ​នេះ ដូច​ជា​សំបូរ​សារ​អេឡិច​ត្រូនិច​បោក​ប្រាស់​ផ្ញើរ​ចូល​មក​ដល់​ហើយ។ បើ​បាន​ជួប​សារ​បែប​នេះ សូម​កុំ​ជឿ​ឲ្យសោះ ប្រយ័ត្ន​អស់​ស្រូវ​ពូជ​ណា​បង​ប្អូន!
From: Bless Viviane (blessviviane1@one.co.il) 
Sent: Friday, April 08, 2011 11:48:58 PM
To:
Microsoft SmartScreen marked this message as junk and we’ll delete it after ten days.

Dear Friend,

Please I want you to read this letter very carefully and I must apologize for barging this message into your mail box without any formal introduction due to the urgency and confidential of this issue and I know that this message will come to you as a surprise.

I am Ms.blessviviane, the Bill and Exchange (assistant) Manager of Bank of Africa Ouagadougou, Burkina Faso.

I Hoped that you will not expose or betray this trust and confident that I am about to establish with you for the mutual benefit of me and you. I need your urgent assistance in transferring the sum of ($5.3) millions usd into your account within 7 working banking days.

This money has been dormant for years in our Bank without claim due to the owner of this fund died along with his entire family and supposed next of kin in an air crash since 4thOctober 2001.

I want our bank to release this fund to you as the nearest person to our deceased customer while I come over to your country to share this fund with you as soon as you confirm this fund into your account and ask me to come over. I don’t want the money to go into our Bank treasure as an abandoned fund

So this is the reason why I contacted you so that our bank will release this money to you as the next of kin to the deceased customer, Please I would like you to keep this proposal as a top secret and delete it if you are not interesting.

Upon the receipt of your reply and indication of your capability, I will give you full details on how the business will be executed and also note that you will have 49% of the above mentioned sum if you agree to handle this business with me while 49% will be for me 2% will be set aside for expenses that might occurred during the business, note that I don’t want anyone here in our bank to know my involvement until you confirm this fund into your account and ask me to come over for the sharing as I indicated.

If you agree to this business Please for further information and enquiries feel free to contact me back immediately for more explanation and better understanding.

Please treat this business with utmost confidentiality and send me the following:

(1) Full names:
(2) Private phone number:
(3) Current residential address:
(4) Occupation:
(5) Age and Sex:

Kind Regards,
Ms.blessviviane

Bill & Exchange(Asst) manager
Bank Of Africa  Ouagadougou Burkina faso.
Email:blessviviane@one.co.il
Tel: +226 76 69 11 33
Fax: +226 52 32 65 41

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

3 thoughts on “សារ​បោក​ប្រាស់!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: