បទ “១៤កុម្ភៈ”

(ផលិតកម្ម M Production)

ហូ…………. No…….ហូ…………..ណាណាណាណា…….

ប្រុស៖ កុលាប​ស​តំនាង​ចិត្ត​ដែល​ស្មោះ​ស្នេហ៍ មាន​ន័យ​ដែរ​ផ្កាឈូក​តំនាង​ចិត្ត​ផ្តើម​ កុលាប​លឿង​តំនាង​មិត្តភាព​មាន​ដង្ហើម ពណ៌​ក្រហម​តំណាង​ចិត្ត​បាន​ស្នេហ៍ហើយ

ថ្ងៃនេះ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​សំខាន់ បុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ប្រាកដ​មាន​អ្នក​រងចាំ​សារភាព​ស្នេហា មិន​ផ្តោត​លើ​តែ​ស្នេហ៍ មិត្ត​ភាព​ក៏​ល្អ​ដែរ ស្រេច​តែ​ចិត្ត​អ្នក​ផ្តោត​ស្នេហ៍​អ្នកណា

ស្រី៖ មិន​ប្រកាន់​ឡើយ​ថ្ងៃបុណ្យ​នេះ ថ្ងៃបុណ្យ​ពិសេស​ក្តី​ស្រឡាញ់ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អាច​បញ្ចេញ​ពីចិត្ត បើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​អ្នកណា​មួយ សូម​កុំ​បណ្តោយ​ឲ្យ​ហួស​ថ្ងៃ សារភាព​ចេញ​ពីហប្ញទ័យ​ធូរ​ទ្រូង

ប្រុស៖ ផ្កាមួយ​ទង​បង​សូម​សារ​ភាព​តាម​ពណ៌ ចំនែក​បង​ៗ មាន​កាដូ​ជូន​ស្រី

ស្រី៖ បេះដូងអូនចាំទទួល​ផ្កា​ដើម្បី​កាត់ន័យ តើ​ប្រុស​ថ្លៃ ស្រឡាញ់​រូប​អូន​ប៉ុណ្ណា?

ប្រុស៖ ថ្ងៃនេះ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​សំខាន់ បុណ្យ​នៃ​ក្តី​ស្រឡាញ់ ប្រាកដ​មាន​អ្នក​រងចាំ​សារភាព​ស្នេហា មិន​ផ្តោត​លើ​តែ​ស្នេហ៍ មិត្ត​ភាព​ក៏​ល្អ​ដែរ ស្រេច​តែ​ចិត្ត​អ្នក​ផ្តោត​ស្នេហ៍​អ្នកណា

ស្រី៖ មិន​ប្រកាន់​ឡើយ​ថ្ងៃបុណ្យ​នេះ ថ្ងៃបុណ្យ​ពិសេស​ក្តី​ស្រឡាញ់ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អាច​បញ្ចេញ​ពីចិត្ត បើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​អ្នកណា​មួយ សូម​កុំ​បណ្តោយ​ឲ្យ​ហួស​ថ្ងៃ សារភាព​ចេញ​ពីហប្ញទ័យ​ធូរ​ទ្រូង

ប្រុស៖ ពួកយើង​សុទ្ធ​មាន​បេះ​ដូង​ដូច​គ្នា

រួមគ្នា៖ មិន​ប្រកាន់​ឡើយ​ថ្ងៃបុណ្យ​នេះ ថ្ងៃបុណ្យ​ពិសេស​ក្តី​ស្រឡាញ់ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អាច​បញ្ចេញ​ពីចិត្ត បើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​អ្នកណា​មួយ សូម​កុំ​បណ្តោយ​ឲ្យ​ហួស​ថ្ងៃ សារភាព​ចេញ​ពីហប្ញទ័យ​ធូរ​ទ្រូង

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: