អារម្មណ៍

ពេលនេះខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំកំពុងខ្លាចខ្លួនឯងមែនទែន! ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អ៊ីចឹងទៀតហើយ។ គេប្រាប់ខ្ញុំថា មនុស្សយើងមិនត្រូវរស់នៅផ្តេកផ្តួលតាមអារម្មណ៍ច្រើនពេកទេ! តែមិនគិតមិនបាន គិតហើយក៏ខ្លាច! ធ្វើខុសហើយ និយាយខុសហើយ! ខ្ញុំអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងមិនបានសោះ!

នេះជាអារម្មណ៍ផ្តេសផ្តាសមួយ សង្ឃឹមថាវានឹងបាត់ទៅនៅពេលឆាប់ៗនេះ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “អារម្មណ៍

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: