កម្មវិធីនៅផ្ទះបងបឿន

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

3 thoughts on “កម្មវិធីនៅផ្ទះបងបឿន

  1. សប្បាយដល់ហើយ! តែស្តាយអត់បាននៅដល់ល្ងាចជួបបង​ភារម្យ!

    Like

  2. ញ៉ុមបានទៅដែរ ពេលល្ងាចបិទគូថ ផឹកឈី!!!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: