ស្អាត​ជានិច្ច​

១ ស្អាតជានិច្ច ! ស្អាតជនិច្ច !

យើងកុំភ្លេចនូវសម្អាតកាយ ភ្ញាក់ពីគេង ពេលញាំបាយ សម្អាតកាយមុនទៅសាលា សម្អាតកាយមុនទៅសាលា

២​ កុំលេងដី! កុំលេងដី!

នាំទុក្ខភ័យ ដល់យើងគ្រប់គ្នា ត្រូវតែស្អាតគ្រប់វេលា ទើប​ហៅ​ថា​កុមារគំរូ ទើប​ហៅ​ថា​កុមារ​គំរូ។​

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: