កិរិយាស័ព្ទប្រែប្រួល (Irregular Verb)

List of Irregular Verbs

Infinitive Simple Past Past Participle
 
arise arose arisen កើត​មាន​ឡើង
awake awoke, awaked awoken, awaked ភ្ញាក់
be was, were been គឺ, ជា, នៅ
bear bore borne, born បង្កើត, ទ្រាំ, លី
beat beat beaten, beat វាយ, បោក, ទូង
become became become ក្លាយជា
beget begot begotten បង្កើត, នាំឲ្យ
begin began begun ចាប់ផ្តើម
bend bent bent ពត់, បត់
 
beseech besought, beseeched besought, beseeched អង្វរ, ទទូចសុំ
bet bet, betted bet, betted ភ្នាល់
bid bade, bid bidden, bid, bade បញ្ជា, ដេញថ្លៃ
bide bade, bided bided  
bind bound bound ប៉ងស្មង, រុំ
bite bit bitten ខាំ, ទិច
bleed bled bled ហូរឈាម
bless blessed, blest blessed, blest ឲ្យពរ
blow blew blown បក់
break broke broken ធ្វើឲ្យខូច, បំបែក
breed bred bred បង្កាត់ពូជ, អប់រំ
bring brought brought នាំមក
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted ផ្សាយ, ប្រកាស
build built built សាងសង់
burn burnt, burned burnt, burned ដុត
burst burst burst ផ្ទុះ
 
buy bought bought ទិញ
cast cast cast គប់, ចោល,គ្រវែង,ដេញ
catch caught caught ចាប់
choose chose chosen រើស
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven ពុស, ប្រេះ
cling clung clung តោង, ប្រកាន់ខ្ជាប់
clothe clothed, clad clothed, clad ស្លៀកពាក់
come came come មក
cost cost cost ថ្លៃ
creep crept crept លូន, លប, វារ
crow crowed crew, crowed រងាវ, ស្រែកអបអរ
cut cut cut កាត់
deal dealt dealt រៀបចុំលក់, ចែកបៀរ
dig dug dug ជីក
do did done លោកចូលក្នុងទឹក
draw drew drawn គូរ, ទាញ, ហុត
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed យល់សប្តិ
drink drank drunk ផឹក
drive drove driven បើកបរ, បង្ខំ
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled រស់នៅ
eat ate eaten បរិភោគ
fall fell fallen ធ្លាក់
feed fed fed ចិញ្ចឹម, បញ្ចុក
feel felt felt អារម្មណ៍
fight fought fought ប្រយុទ្ធ, វាយ
find found found រក
flee fled fled រត់គេច
fling flung flung បោកចោល, គ្រវី
fly flew flown ហោះ
forbid forbad, forbade forbid, forbidden ហាមឃាត់
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted ទាយ, ព្យាករណ៍
forget forgot forgotten ភ្លេច
forsake forsook forsaken បោះបង់
freeze froze frozen ធ្វើឲ្យកក
 
get got got, gotten យក
gild gilded, gilt gilded, gilt ស្រោបមាស
give gave given ឲ្យ
 
go went gone ទៅ
grind ground ground កិន
 
grow grew grown ដុះ, លូតលាស់
hang hung hung ព្យួរ
have had had មាន
hear heard heard លឺ
 
hide hid hidden, hid ពួន
hit hit hit ទាត់, ធាក់
hold held held កាន់
hurt hurt hurt ធ្វើឲ្យឈឺ
keep kept kept ទុក
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled លុតជង្គង់
knit knitted, knit knitted, knit ចាក់អាវ, ចងចិញ្ចើម
know knew known ដឹង, យល់
lay laid laid ផ្តេក, ក្រាល
lead led led ដឹកនាំ
lean leant, leaned leant, leaned ផ្អែក, ទោរ, ទ្រោម
leap leapt, leaped leapt, leaped លោត
learn learnt, learned learnt, learned រៀន
leave left left ចាកចេញ
lend lent lent ឲ្យខ្ចី
let let let អនុញ្ញាត
lie lay lain កុហក
light lit, lighted lit, lighted បំភ្លឺ, អុជ
lose lost lost ចាញ់, បាត់បង់, វង្វេង
make made made បង្កើត
 
mean meant meant មានន័យ
meet met met ជួប
melt melted molten, melted រលាយ
mow mowed mown, mowed  
pay paid paid បង់
pen pent, penned pent, penned ដាក់គុក
plead pled, pleaded pled, pleaded អង្វរ, សុំ
prove proved proven, proved បញ្ជាក់, បង្ហាញ
put put put ដាក់
quit quit, quitted quit, quitted បោះបង់
read read read អាន
rid rid, ridded rid, ridded ធ្វើឲ្យលែងមាន
ride rode ridden ជិះ, បរ
ring rang rung ចុចកណ្តឹង, ទូរស័ព្ទ
rise rose risen រះ, ក្រោក
run ran run រត់
saw sawed sawn, sawed អារឈើ
say said said និយាយ
see saw seen ឃើញ
seek sought sought ស្វែងរក
sell sold sold លក់
send sent sent ផ្ញើរ
set set set រៀបចំ, លិច
sew sewed sewn, sewed ដេរ
shake shook shaken ក្រឡុក, ញ័រ
shall should (kein Participle) គួរតែ
shear sheared shorn, sheared  
shed shed shed  
shine shone shone រះបំភ្លឺ
shit shit, shitted, shat shit, shitted, shat បត់ជើងធំ
shoe shod, shoed shod, shoed ពាសក្រចកសេះ
shoot shot shot បាញ់, ថត
show showed shown, showed បង្ហាញ
 
shrink shrank, shrunk shrunk រួញ
shut shut shut បិទ
sing sang sung ច្រៀង
sink sank sunk លិច
sit sat sat អង្គុយ
slay slew slain  
sleep slept slept ដេក
slide slid slid អូស, ហូត
 
smell smelt, smelled smelt, smelled ហិត
 
sow sowed sown, sowed សាបព្រួស
speak spoke spoken និយាយ
speed sped, speeded sped, speeded ល្បឿន
spell spelt, spelled spelt, spelled ប្រកប
spend spent spent ចំនាយ
spill spilt, spilled spilt, spilled កំពប់
spin spun spun បង្វិល
spit spat spat ស្តោះ
split split split បំបែក
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled បំផ្លាញ
spread spread spread សាយភាយ
spring sprang, sprung sprung លោត, រលាស់
stand stood stood ឈរ
steal stole stolen លួច
stick stuck stuck បិត, ដោត,​ចាក់
sting stung stung ទិច, មុតបន្លា
stink stank, stunk stunk មានក្លិនអាក្រក់
stride strode stridden ដើរឈានវែងៗ
strike struck struck វាយប្រហារ, ចាក់
string strung strung ដាក់ខ្សែចង
strive strove striven ប្រឹង, តស៊ូ
swear swore sworn ស្បថ
sweat sweat, sweated sweat, sweated បែកញើស
sweep swept swept បោស, ដុសលាង
swell swelled swollen, swelled ហើម
swim swam swum ហែល
swing swung swung បក់ស្លាប, យោល
take took taken យក
teach taught taught បង្រៀន
tear tore torn ហែក
tell told told ប្រាប់
think thought thought គិត
throw threw thrown បោ, គ្រវែង, ចោល
 
understand understood understood យល់
wake woke, waked woken, waked ភ្ញាក់
wear wore worn ពាក់
weave wove woven  
wed wed, wedded wed, wedded  
weep wept wept យំខ្សឹកខ្សួល
wet wet, wetted wet, wetted ធ្វើឲ្យសើម
win won won ឈ្នះ
 
write wrote written សរសេរ

 

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: