ចូលចិត្តបទនេះ!

 

http://www.youtube.com/watch?v=7xmJDaDXKwM

 

Without a word

 

It’s something I can’t say so

I’ll pretend that I don’t know

It’s something you cannot see

It’s a feeling within me that

You will that

Never know even if you try

I wished I have ran away

So this won’t happened today

I’ll pretend I didn’t hear

This heart that beats for you each time

You’re near time

Hope this love will soon disappear

Without a word

You showed me what true love is

Without a word, I have given you this love

And now I’m like this love

Holding on to my breath

You quickly stole my heart and left

Without a word, love left me crying alone

Without a word, I’ll forget you on my own

And now that you are back

I just don’t know

Why it’s so hard to let you go

So I won’t say a word

Do you feel my right here?

Do you see the love I see?

Could it be all in my mind?

Maybe we’re just not meant to be

But why

Do I feel you’ll be here with me?

Without a word, you showed me what true love is

Without a word, I have given you this love

And now that I’m like this

Holding on to my breath

You quickly stole my heart and left

Without a word, love left me crying alone

Without a word, I’ll forget you on my own

And now that you are back

I just don’t know

Why it’s so hard to let you go

Without a word, these tears just keep on falling

Without a word, you have left my heart broken

Without a word, I’ll keep on waiting for you

Without a word, I will make you love me, too.

And if you were like this

And if you were to leave

Would I ever be truly missed?

Without goodbyes, he will turn and leave my side

Without knowing how much I truly love him

It’s something I’ll endure

Even though I’m unsure

I have prepare myself to love

Without a single word

Without a word, I’ll love you

Without a word, I’ll miss you

This love that I long to have

I wish I could show you somehow

But is it too late to let you know now?

 

 

 

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

5 thoughts on “ចូលចិត្តបទនេះ!

  1. ដូចគ្នា! ចូលចិត្តតួស្រី ព្រោះចូលចិត្តផ្កាយដូចញ៉ុមដែរ!

    Like

  2. ធ្លាប់​មើល​រឿង​ហ្នឹង ហើយ​ចូល​ចិត្ត​តួ​និង​ចម្រៀង​ខ្លាំង​ណាស់! 😀

    Like

  3. ហិហិ អរគុណច្រើនណារចនា! ខ្ញុំអត់ចេះកូរ៉េទេ គ្រាន់តែស្តាប់ហើយ ក៏ឃើញមានគេសរសេរជាអង់គ្លេសក៏យកមកដាក់ទៅ! តែ link ដែលរចនាឲ្យមកនេះ ដូចជា​សមជាង! ចាំញ៉ុមប្តូរចុះ! រួចច្រៀងតាមទៀត!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: