មេរៀនសប្តាហ៍នេះ


មេរៀនប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺ៖ កំហុសនៅពេលសំភាសន៍

ទីកន្លែងប្រជុំ៖ មជ្ឈមណ្ឌលជីវិតថ្មី

កាលបរិច្ឆេត៖ ០៨. ០៨. ២០១០

ពេលវេលា៖ ១៖៣០ ដល់ម៉ោង ៣៖០០

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

ពត័មានបន្ថែមសូមមើលក្នុងទំព័រដ៏ទៃទៀតក្នុងប្លកនេះ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “មេរៀនសប្តាហ៍នេះ

  1. នៅជាប់សាលាក្រមង៉ុយផ្សារអូឡាំពិច ស្គាល់ទេសាកមើលផែនទីក្នុងប្រកាសចាស់របស់ខ្ញុំក៏មានដែរ។

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: