តេស្ត និង ពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស

ការប្រលង English Placement Test ជិតមកដល់ហើយ។ អ្នកដែលប្រលងជាប់នឹងមានឯកសិទ្ធក្នុងការរៀនកំព្យូទ័រ និង ថ្នាក់ជំនាញការិយាល័យ free!

ទីកន្លែង៖ ក្នុងប្លង់ខាងក្រោម
កាលបរិច្ឆេត៖ ១៧​. កក្កដា. ២០១០
ពេលវេលា៖ អាចចូលរួមប្រលងពេលណាមួយគឺ
៧៖០០ព្រឹក
ឬ ១២៖០០ថ្ងៃ
ឬ ៥៖០០ល្ងាច

English Placement Test 17/07/2010
ទីតាំងប្រលង
ទីតាំងប្រលង

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: